Menu
2018

Thẻ: java anotation

Annotation @RestController trong Spring MVC

0 Comments 18 Tháng Tư, 2019

Ta đã biết annotation @Controller được dùng để phát triển các ứng dụng Spring MVC nhưng kể từ version 4.x, Spring giới thiệu một annotation khác tên là @RestController. Vậy mục đích của annotation @RestController là gì? Sự khác nhau giữa annotation @Controller và annotation @RestController như thế nào?