Annotation @RestController trong Spring MVC

Ta đã biết annotation @Controller được dùng để phát triển các ứng dụng Spring MVC nhưng kể từ version 4.x, Spring giới thiệu một annotation khác tên là @RestController. Vậy mục đích của annotation @RestController là gì? Sự khác nhau giữa annotation @Controller và annotation @RestController như thế nào?

Maven

 Maven là gì?

  • Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm. Chủ yếu dùng cho các lập trình viên java, nhưng nó cũng có thể được dùng để xây dựng và quản lý các dự án dùng C#, Ruby, Scala hay ngôn ngữ khác.
  • Maven phục vụ mục đích tương tự như Apache Ant, nhưng nó dựa trên khái niệm khác và cách hoạt động khác.
  • Maven hỗ trợ việc tự động hóa các quá trình tạo dự án ban đầu, thực hiện biên dịch, kiểm thử, đóng gói và triển khai sản phẩm.
  • Được phát triển bằng ngôn ngữ Java cho phép Maven chạy trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux và Mac OS…

2. Maven hoạt động như nào?

  • Maven dùng khái niệm Project Object Model (POM) để mô tả việc build project, các thành phần phụ thuộc và các module. Nó định nghĩa trước các target cho việc khai báo task, trình biên dịch, đóng gói và thứ tự hoạt động để mọi việc diến ra tốt nhất.
  • Trong mỗi project Maven tạo ra một file .pom, trong file này định nghĩa ra những task như task khi chạy test, task khi build và khi chạy Maven sẽ dựa vào những định nghĩa này để thao tác với project.

3. Tại Sao cần Maven?

  • Khi một project do nhiều nhóm phát triển ví dụ có 2 team cùng tham gia dự án, 2 team đó ở 2 quốc gia khác nhau vì thế chúng ta luôn cần có một sự liên lạc để thông nhất trong việc lập trình vì thế phải có một cái chuẩn nào đó để tất cả mọi người cùng tuân theo, như trong việc sử dụng những thư viện nào, version của thư viện tất cả những thứ như vậy đều được Maven quản lý.
  • Đối với những hệ thống lớn, phức tạp sử dụng nhiều thư viện lại đòi hỏi phải release liên tục cho nên công việc đóng gói (build & deploy), quản lý, nâng cấp và bào trì chúng rất mất thời gian, và lúc đó ta có Maven.

Tại sao mô hình mạng sử dụng cách tiếp cận phân tầng?

The basic reason for using a layered networking approach is that a layered model takes a task, such as data communications, and breaks it into a series of tasks, activities, or components, each of which is defined and developed independently.

Cuộc đua số

Cuộc đua số mùa thứ ba đã chính thức khởi động ngày 11/10/2018; Đài THVN chính thức tham gia chương trình với tư cách nhà Đồng tổ chức, đưa chương trình trở thành một chương trình chính thức trên sóng Đài truyền hình quốc gia. Ngoài ra, Cuộc đua số 2018 – 2019 còn gồm những thay đổi đáng kể như: nâng cấp các nền tảng công nghệ của cuộc thi, giúp sinh viên theo kịp những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xe tự hành; đưa cuộc thi tiếp cận đấu trường quốc tế, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các trường công nghệ lớn trong khu vực; tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều hơn các sinh viên Việt Nam tiếp cận, học tập và làm chủ các công nghệ mới nhất trên toàn cầu

IDS(INTRUSION DETECTION SYSTEM) INTERVIEW QUESTIONS & ANSWERS

Are you searching for a job? Want to become software engineer? Interested to work as a security officer? Do you have potential in updating latest technologies in software applications, then choose our site www.wisdomjobs.com which is best on line website with latest information about jobs and interviews. IDS (intrusion detection system) is a device or software application that monitors a network or systems for malicious activity or policy violations. It consists of software, hardware, or combination of two. It strives to be a leader in detailing and connection design by providing the highest quality of information quickly and effectively. Candidates who are willing to work as senior IDS analyst, senior IT executive, senior process design engineer, security analyst etc can avail the opportunity by seeing the IDS job interview questions and answers given below.